درمان شناختی رفتاری

بایگانی درمان شناختی رفتاری

می خواهید شاد باشید؟ سعی نکنید

شادی و خوشبختی از عمل کردن به دست می‌آید، نه تلاش کردن. شادی به طور طبیعی زمانی اتفاق می‌افتد که ذهن شما در فعالیت پاداش