امکانات:

  • تسمه سر لوازم جانبی برای سنسور سه‌گانه مادون قرمز pIRx3

همچنین بسته تحویلی شامل موارد زیذ است:

  • تسمه برای سنسور سه‌گانه مادون قرمز pIRx3